•    
    • دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، به مقایسه نقش بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد شیلی، کانادا و ایران پرداخت. در این گزارش نوع نگاه و سرمایه گذاری های سه کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نتایج پژوهشی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره «مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران» حاکی است: بخش معدن به تنهایی نقش حائز اهمیتی در تولید ناخالص ملی هر 2 کشور معدن خیز جهانی (کانادا و شیلی) داشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از درآمدهای صادراتی و مالیاتی و حمل ونقل کشورهای مذکور به نحوی وابسته به بخش معدن است.
    • بازدیدها و نشست ها

    • نظر سنجی

     در تحقق اهداف سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، کدامیک از موارد ذیل باید در اولویت نخست قرار گیرند ؟
     نتیجه نظر سنجی