•    
    • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سازمان قابل تقدیر در بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) انتخاب و معرفی شد.
     سرپرست مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با اعلام این خبر گفت: دفتر امور بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و انرژی(HSEE) وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان های فعال و موفق در عملکرد در این حوزه طی سال 1394 را معرفی کرد که ایمیدرو نیز در بین این سازمان ها قرار دارد.
    • بازدیدها و نشست ها

    • نظر سنجی

     در تحقق اهداف سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، کدامیک از موارد ذیل باید در اولویت نخست قرار گیرند ؟ *
     نتیجه نظر سنجی