•    
       
        • کرباسیان در پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران: یک سوم رشد بخش معدن بر بهره وری دیده شده است - گزارش شبکه خبر- 14 ا سفند 96