•    
    
    •  
    • فهرست مناقصات یا مزایدات

     تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۷/۱۹
     عنوان : انتخاب پیمانکار به منظور طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان ( آگهی مناقصه عمومی)
     مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۷/۲۹ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
     استان برگزاری : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم شماره سریال : ---
     تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
     عنوان : بسته بندی و توزیع " هفته نامه معدن و توسعه " (آگهی مناقصه عمومی)
     مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
     استان برگزاری : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم شماره سریال : ---
     تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
     عنوان : چاپ و انتشار " هفته نامه معدن و توسعه " ( آگهی مناقصه عمومی)
     مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
     استان برگزاری : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم شماره سریال : ---
     عنوان : فراخوان برگزاری مناقصه طرح ایجاد کارخانه الکترود گرافیتی
     مهلت دریافت اسناد : مهلت ارسال پیشنهاد : ---
     استان برگزاری : 15 کیلومتری جاده اردکان به نائین شماره سریال : ---