•    
    • نتایج نظرسنجی
     جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم تو سعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ مشارکت شما در نظر سنجی موجب امتنان است.
     خیلی خوب
     000
     %45 10 رای
     خوب
     000
     %14 3 رای
     متوسط
     000
     %18 4 رای
     ضعیف
     000
     %23 5 رای